کاش

سنگین شدن گوش خدایگان
به اجابت نرسیدن دعاها
تقصیر خود ماست
تقصیر دعاهای اضافی و بیخودمان

گوش خدای من هم سنگین شده
از دست دعاهای مزخرفم

"کاش هرگز نمی دیدمت"

همین!

/ 1 نظر / 141 بازدید
مثل هیچکس

كاش!