بهانه

نوشته های بی بهانه ام را هم
بهانه تویی

 

لقای او را به همین بهانه ها می دهند و نه به هیچ بهایی
همین!

/ 3 نظر / 4 بازدید
یکی مثل من

اینجا رو خیلی بیشتر از سرگیجه ها دوست دارم. روزی نیست که سر نزنم. به گمانم اینجا جایی است که خود خودت را نشان میدهی...گویا اینجا تجلی خود توست...خود تووو...