در خلوت

یکی از مدام باران‌های بی‌سرایش به تنگ آمده …. در فکر تعویض چشم‌ها

آبان 97
1 پست
دی 96
1 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
4 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
2 پست
اسفند 93
5 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
20 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
24 پست
آذر 90
22 پست
آبان 90
18 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
11 پست
خرداد 90
18 پست
اسفند 89
15 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
11 پست
آبان 89
10 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
27 پست
تیر 89
12 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
60 پست
بهمن 88
55 پست
دی 88
60 پست
آذر 88
44 پست
آبان 88
25 پست
مهر 88
118 پست
شهریور 88
96 پست
مرداد 88
101 پست
تیر 88
88 پست
خرداد 88
49 پست
اسفند 87
46 پست
بهمن 87
41 پست
دی 87
21 پست
آذر 87
23 پست
آبان 87
80 پست
مهر 85
1 پست
تیر 85
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
اسفند 83
2 پست
نمک
713 پست
سیگار
13 پست
دست‌هایم
17 پست
زمین
5 پست
زیبا_رها
6 پست
شکیبا
4 پست
مرتضا
40 پست
دچار
31 پست
مهدیه
33 پست
برگ
1 پست